ஸ்ரீ ராமஜெயம்

வேதாரம்ப  மந்திரம்

ருக் வேதம்
ஹரி: ஓம் ! அக்3னி மீளே ப்ரோஹிதம்! யஞஸ்ய தே3வம் ருத்விஜம் !
ஹோதாராம் ரத்ன தா4தமம்! ஹரி: ஓம் !

யஜுர் வேதம்
ஹரி: ஓம் ! இஷேத் வோர் ஜேத்வா வாயவஸ்தோ2 உபாயவஸ்த்த2 !
தே3வோவ: ஸவிதா பிரார்ப்பயது சிரேஷ்டதமாய கர்மனே! ஹரி: ஓம் !

ஸாம வேதம்
ஹரி: ஓம் ! அக்ன3 ஆயாஹி வீதயே க்3ருணானே ஹவ்ய தாதயே !
நிஹோதா ஸத்ஸி பர்ஹிஷி ! ஹரி: ஓம் !

அதர்வண வேதம்
ஹரி: ஓம் ! சந்நோதே வீரபிஷ்டய ! ஆபோ பவந்து பீதயே !
சம்யோர பி4ஸ்திரவந்துந: ! ஹரி: ஓம் !
 
Copyright © 2020 - 2025. Powered by LAKE consulting Services.